Một nhân sự

Một trong các cách đánh giá một nhân sự là KASH

  • Knowledge (Kiến thức)
  • Attitude (Thái độ)
  • Skill (Kỹ năng)
  • Habit (Thói quen)

Với tôi thì thái độ là yếu tố hàng đầu cần quan tâm.

Thái độ ở đây không phải là thái độ với sếp, mà quan trọng nhất là thái độ với vấn đề. Thái độ của ta với vấn đề quyết định kết quả.

Chí ít thì thái độ cũng là thứ mà ta có khả năng chi phối, có thể quyết định.

Với thái độ cầu thị, cởi mở khám phá cái mới, bạn sẽ dễ dàng thành công hơn.

Mấy cái còn lại có thể đào tạo hết.